M42レンズ »

K20DとFLEKTOGON 2.4/35

2009年8月28日 / 4,916 views